Informacija o obradi osobnih podataka

Informacija o obradi osobnih podataka

INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

(sukladno Op?oj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti podataka)

Kola?i?i

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprje?enja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše ra?unalo spremiti malenu koli?inu informacija (Cookies) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu.

UVODNE INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I OP?ENITO O NAŠIM PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Vaše osobne podatke obra?ujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJE?A od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
Ovom Informacijom pružamo Vam obavijest o tome koje osobne podatke prikupljamo, kako obra?ujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka te kako ta prava možete ostvarivati.
Vaše osobne podatke obra?ujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štite?i pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade.
Ova Informacija odnosi se na svaku fizi?ku osobu koja je koristila usluge CleanExpressa, kao i na sve ostale fizi?ke osobe koje su sudionici odre?enih direktnih ili indirektnih poslovnih odnosa s CleanExpressom ili su na bilo koji na?in povezani ili ?e biti u vezi s CleanExpressom kao voditeljem obrade (primjerice: ?lanovi obitelji, opunomo?enici, zastupnici maloljetnih osoba ili pravnih osoba, druge fizi?ke osobe povezane s poslovnim subjektom a ?iji osobni podaci su predmetom obrade i dr.).
Molimo da pažljivo pro?itate ovu Informaciju o obradi osobnih podataka. Pozivamo Vas da ju povremeno provjerite tako da budete upoznati s eventualnim izmjenama uvjeta prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka.

I. PODACI O VODITELJU OBRADE

 

Tko je odgovoran za obradu Vaših podataka i koga možete kontaktirati u vezi s tim?

Voditelj obrade je Optimus Plus d.o.o., Glavna cesta 2B, ?ur?ekovec, (Grad Zagreb), OIB 29291823202, upisana u sudski registar Trgova?kog suda u Zagrebu, pod mati?nim brojem subjekta upisa (MBS) 080500500 (dalje:CleanExpress). CleanExpress obra?uje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u to?ki III. ove Op?e informacije.
Kontakt podaci:
Optimus Plus d.o.o.
Glavna cesta 2B
10362 ?ur?ekovec (Grad Zagreb)
Tel. +385 1 6679 127
Fax.+385 1 6679 126
E-mail:info@cleanexpress.hr

II. KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

CleanExpress je imenovao Službenika za zaštitu podataka kako to zahtijeva Op?a uredba o zaštiti podataka.
Vezano za sva pitanja koja se ti?u obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predvi?enih Op?om uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu podataka na sljede?e kontakt adrese:
Optimus Plus d.o.o.
Službenik za zaštitu podataka
Glavna cesta 2B
10362 ?ur?ekovec (Grad Zagreb)
E-mail adresa: info@cleanexpress.hr

 

III. OSOBNI PODACI, PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE

Informacije o Vašim osobnim podacima dobivamo od Vas kao korisnika naših usluga.

Ako informacije o Vašim podacima dobivamo iz nekog drugog izvora, o tome ?ete biti obaviješteni na na?in i u rokovima navedenim u Op?oj uredbi o zaštiti podataka.

Odre?ene osobne podatke koje ste nam dali obra?ujemo kako bi centralizirano, kvalitetno i odgovorno upravljali poslovnim procesom.
Tako?er, odre?ene podatke dobivamo i prilikom Vašeg pla?anja (bezgotovinske transakcije), zatim podatke koji proizlaze iz korištenja razli?itih aplikacija koje su povezane s korištenjem usluga, podatke koji proizlaze iz web usluga itd.
PRIKUPLJANJE PODATAKA
Vaše osobne podatke prikupljamo na razli?ite na?ine, a naj?eš?i primjeri su:

• prilikom Vašeg dolaska u našu poslovnicu
• prilikom Vaše narudžbe usluga s dostavom (npr. na ku?nu adresu)
• kada pregledavate naš online sadržaj (kola?i?i)
• kada sudjelujete u našim nagradnim igrama i ostalim aktivnostima za korisnike
• putem društvenih medija – javno dostupne podatke ili podatke koje nam šaljete putem Facebook poruka
• Izuzev navedenog, osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje (npr. slanjem elektroni?ke pošte kada nas kontaktirate za neki upit ili sli?no)
Vrste osobnih podataka koje možemo prikupljati su sljede?e:
• registarski detalji (ime i prezime, poštanska adresa, e-mail adresa, broj mobilnog telefona
i / ili drugi broj telefona)
• podaci o korištenim uslugama (Vaša povijest korištenja naših usluga)
• Vaši upiti, komentari i iskustva s našim uslugama te fotografije i video zapisi
• lokacija i geolokacijski podaci koje Vi pružite (npr. ako na našoj stranici želite automatski prona?i Vama najbližu poslovnicu)
KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Vaše podatke koristimo samo za svrhe nazna?ene u trenutku prikupljanja i / ili u ovim pravilima. Te svrhe su kako slijedi:

• slanje obavijesti o izvršenju usluge i mogu?nosti preuzimanja predanih artikala
• dogovor o na?inu tretiranja odre?enih artikala (npr. suglasnost za agresivnije tretiranje)
• slanje obavijesti o novostima, akcijama i posebnim ponudama putem kanala komunikacije koje ste nam dali (e-maila, pošte, mobitela)
• slanje obavijesti o radnom vremenu ili promjeni radnog vremena (npr. ljetno radno vrijeme)
• obrada transakcija i izrada R1 ra?una
• provjera identiteta (npr. kada korisnik izgubi primku na temelju koje preuzima predane artikle)
• komuniciranje i odgovaranje na upite i komentare
• pra?enje preferencija i navika povezanih uz usluge
• administriranje web-stranice
WEB KOLA?I?I (COOKIES)
Korištenje kola?i?a na www.cleanexpress.hr
Koristimo kola?i?e kako bismo Vam omogu?ili bolje korisni?ko iskustvo na našoj web stranici www.cleanexpress.hr

IV. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TRE?IM OSOBAMA

Vaše osobne podatke koje smo prikupili ne prenosimo tre?im osobama, osim:

• našim ugovorno-vezanim izvršiteljima obrade kao što su društvo koje nam pomaže pri održavanju web stranice, društva koja pružaju usluge e-mail marketinga ili SMS marketinga, društva koja obra?uju pla?anje kreditnim karticama, kao i istraživanje i analiti?ke usluge (Google Analytics)
• pravnim osobama unutar CleanExpress grupe ili našim ugovornim partnerima
• državnim tijelima ili drugim pravnim i fizi?kim osobama kada postoji zakonska obveza
• ako ste na drugi na?in pristali na to ili nam dali nalog podijeliti vaše podatke s tre?im stranama (npr. ovlašteni sudski vještak)
Tre?im osobama možemo prenijeti u poslovne svrhe prikupljene podatke, izvan gore opisanih slu?ajeva, samo ako su pseudomizirani i/ili anonimizirani, uklju?uju?i broj posjetitelja web-stranice i broj klikova na naše oglase i/ili e-mailove.
U slu?ajevima kada poslove u svezi s obradom podataka povjeravamo tre?im osobama, vodimo ra?una o tome da je ta tre?a osoba registrirana za obavljanje takve djelatnosti te da pruža dovoljno jamstava u pogledu ostvarivanja zaštite i povjerljivosti podataka.

V. ZAŠTITA I ?UVANJE OSOBNIH PODATAKA

S posebnom pažnjom i odgovornoš?u obra?ujemo povjerene nam podatke. Sve podatke naših cijenjenih korisnika upotrebljavamo na zakonit, pošten i transparentan na?in.
Koristimo tehni?ke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili Vaše podatke od zloupotrebe, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba.
Osobne podatke ?uvamo toliko dugo koliko je potrebno za redovno poslovanje i u skladu sa zakonskim propisima.
Kako bismo osigurali dodatnu sigurnost Vaših podataka i potpunu sukladnost s važe?im propisima, imenovali smo i Službenika za zaštitu osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka zadužen je za informiranje i savjetovanje voditelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama, pra?enje poštivanja mjerodavnih propisa o zaštiti podataka te suradnju s Agencijom za zaštitu osobnih podataka.
Tako?er, zadržavamo pravo obrisati iz svoje evidencije sve nama dane podatke za koje saznamo ili procijenimo da su neispravni. Iako korisnik vlastoru?nim potpisom potvr?uje da daje samo ispravne i vlastite podatke, u praksi se doga?aju namjerni/nenamjerni propusti, a mi ih nismo u mogu?nosti sprije?iti. Upravo zbog takvih slu?ajeva zadržavamo pravo brisanja podataka bez obavijesti.

VI. VAŠA PRAVA

U svakom trenutku možete ostvariti pravo na prigovor u vezi korištenja Vaših osobnih podataka i pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obra?uju li se Vaši osobni podaci te pravo na kopiju istih.
Vaše osobno pravo jest da bilo kada, bez obrazloženja i posljedica, zahtijevate da CleanExpress dopuni, ispravi, ograni?i upotrebu ili prestane upotrebljavati i izbriše Vaše osobne podatke. Brisanje osobnih podataka ne utje?e na zakonitost obrade koja se odvijala do tog trenutka.

Ukoliko želite uputiti prigovor ili želite da prestanemo koristiti Vaše podatke za odre?ene svrhe ili u potpunosti, uvijek to možete u?initi tako da prigovor ili zahtjev za odjavu uputite na jedan od sljede?ih na?ina:

slanjem na e-mail adresu info@cleanexpress.hr
slanjem putem pošte ili na fax (podaci navedeni u to?ki I.)
popunjavanjem obrasca u poslovnici CleanExpressa
za onemogu?avanje kola?i?a koje prikupljamo Vašim pregledom naših web stranica, podesite svoje postavke u vlastitom Internet pregledniku
Ako smatrate da se vaši osobni podaci prikupljaju ili koriste na na?in suprotan važe?im propisima, imate pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Marti?eva ulica 14, 10 000 Zagreb.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Za sva pitanja koja se odnose na ova pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo.
Ova pravila stupaju na snagu 25. 5. 2018. godine.
Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je na web stranici www.cleanexpress.hr te u poslovnicama CleanExpressa.